Conference

Date (JST): Oct 21, 2024 - Oct 25, 2024,
Title: 27th International Conference on Particle Physics and Cosmology (COSMO2024)
URL: https://sites.google.com/view/cosmo2024/home
Remarks: Dates:October 21-October 25, 2024

Venue:Kyoto University

Organizers:
Katsuki Aoki (YITP), Antonio De Felice (YITP), Elisa Ferreira (Kavli IPMU), Kunihito Ioka(YITP), Shinya Kanemura (Osaka), Koutarou Kyutoku (Kyoto), Nobuhito Maru (Osaka Metropolitan), Shigeki Matsumoto (Kavli IPMU), Shinji Mukohyama (YITP, Chair), Ryo Namba(RIKEN), Atsushi Naruko (YITP), Takahiro Nishimichi (Kyoto Sangyo), Naritaka Oshita (YITP),Yoko Oya (YITP), Naoki Seto (Kyoto), Jiro Soda (Kobe), Kazufumi Takahashi (YITP), Tadayuki Takahashi (Kavli IPMU), Fumihiro Takayama (YITP), Takahiro Tanaka (Kyoto), Atsushi Taruya(YITP).